WHATSAPP

+ 44 7380 - 803315

Ebost

info@traveldocs4all.com

FAQ

Yn syml, gallwch lenwi’r ffurflen gyswllt trwy ein gwefan a bydd ein tîm dan sylw yn cysylltu â chi i gyflawni’ch gofyniad. Gallwch anfon e-bost atom yn uniongyrchol yn contact@traveldocs4all.com

Rydym yn weithwyr proffesiynol ac mae gennym ddegawdau o brofiad mewn cynhyrchu dogfennau go iawn a ffug ar gyfer ein cleientiaid ledled y byd. O ran dangos y prawf o’n cyfreithlondeb, ar wahân i’r tystebau cadarnhaol a gawn gan ein cleientiaid, mae nifer y cwsmeriaid newydd yn cael eu cyfeirio atom gan ein cwsmeriaid presennol bob dydd yn dda fel tystiolaeth ar gyfer ein cyfreithlondeb. Gallwch fod yn sicr o’r gwasanaethau sydd eisoes wedi’u tystio gan filoedd o gleientiaid ledled y byd.

Pryd bynnag y bydd dogfen yn cael ei hanfon at gleient, rydym yn darparu disg wirio ynghyd â’r parsel. Mae’r ddisgen ddilysu hon yn cynnwys gwybodaeth sensitif iawn fel cod telepoint, cod dilysu cronfa ddata y gall y cleient ei ddefnyddio i brofi cyfreithlondeb y ddogfen. Mae’n dangos i chi pa holl wybodaeth a gofrestrwyd yn y gronfa ddata dybiedig. Mae hyn yn cadarnhau bod eich dogfen yn gyfreithiol ddilys ac y gellir ei defnyddio yn unrhyw le.

Am rai rhesymau diogelwch, rydym yn cymryd 50% ymlaen llaw cyn dechrau’r broses o wneud dogfennau. Unwaith y byddwn wedi gorffen gyda’r broses gwneud, rydym yn anfon y lluniau o’r dogfennau. Ar ôl eich cadarnhad, bydd angen i chi dalu’r swm gweddill ac ar ôl i ni dderbyn y taliad, bydd eich parsel yn cael ei anfon i’r cyfeiriad dymunol a ddarperir ar adeg archebu.

Unwaith y byddwch yn cysylltu â ni naill ai trwy’r ffurflen gyswllt a ddarperir ar y wefan neu’r rhif cyswllt a roddir ar frig y dudalen we, mae ein tîm arbenigol yn cysylltu â chi gyda’r wybodaeth a’r gofyniad y gwnaethoch ei rannu â ni. Ar ôl dadansoddi eich gofyniad sy’n ymwneud â dogfen, rydym yn cynhyrchu anfoneb. Yna mae’n ofynnol i chi dalu 50% o’r cyfanswm. Ar ôl cadarnhau’r taliad, mae ein harbenigwyr yn dechrau prosesu’ch dogfen. Unwaith y bydd y ddogfen hon wedi’i chynhyrchu, anfonir y lluniau atoch i’w cadarnhau a’u dilysu. Unwaith y byddwch yn cadarnhau bod y dogfennau yn cynnwys y wybodaeth gywir sydd ei hangen arnoch yn y dogfennau, bydd angen i chi wneud y taliad am y swm gweddill. Unwaith y byddwch yn cadarnhau manylion y trafodiad, bydd eich dogfen yn cael ei hanfon a’i hanfon atoch i’r cyfeiriad a ddarparwyd gennych i ni.

Gan ddefnyddio eich hen rif pasbort, byddwn yn olrhain eich gwybodaeth yn hawdd yn y gronfa ddata dybiedig ac yn dileu’r holl wybodaeth. Yna byddwn yn dechrau’r broses o wneud pasbort newydd ac yn nodi’r un wybodaeth â chofrestriad newydd. Unwaith y bydd y pasbort wedi’i gynhyrchu a’r wybodaeth wedi’i chofrestru yn y gronfa ddata, bydd y pasbort blaenorol a atafaelwyd gan swyddogion yr heddlu yn dod yn annilys a chan ddefnyddio’r manylion pasbort hwnnw, ni fyddent byth yn gallu dod o hyd i chi.

Y ffordd orau i dystio dilysrwydd y ddogfen yw ymweld ag awdurdodau’r ddogfen honedig. Er enghraifft, os gwnaethom gynhyrchu pasbort y DU i chi, gallwch fynd at lysgenhadaeth y DU a chael dilysiad pasbort y DU oddi yno. Bydd hyn yn rhoi sicrwydd llwyr i chi a yw’r ddogfen yn ddilys neu’n annilys.